OC pośredników w obrocie nieruchomościami (zakres poszerzony)

OC pośredników w obrocie nieruchomościami (zakres poszerzony)

Ubezpieczenie OC pośredników nieruchomości w Lloyd’s
Jakość w wydaniu Lloyd’s, szeroki zakres, limit do 1 mln zł
Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomości w Lloyd’s spełnia wymogi polskiego prawa – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów obejmuje prowadzenie czynności zawodowych przez samego
pośrednika jak i osoby współpracujące z limitem sumy gwarancyjnej 25 tyś. euro na
jedno i wszystkie zdarzenia.

W części dobrowolnej polisa gwarantuje dodatkowy szeroki zakres:
• nadwyżkowy limit do 1 mln zł ponad ubezpieczenie obowiązkowe
• dodatkowe koszty obrony
• koszty obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym
• odpowiedzialność za naruszenie własności intelektualnej, tajemnicy zawodowej
oraz zniesławienie
• odpowiedzialności za utratę dokumentów
• pokryte rażące niedbalstwo
• składki od 250 zł rocznie

 

Odpowiadając na potrzeby dynamicznie rozwijającej się w tym segmencie grupy klientów przedstawiamy rozszerzony zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilnej i administracyjnej z tytułu naruszenia przepisów RODO oraz szkód Cyber. W ramach nowej Sekcji V (OC księgowego oraz OC doradcy podatkowego) lub Sekcji III (OC pośrednika nieruchomości oraz OC zarządcy nieruchomości) Klienci otrzymują ochronę przed roszczeniami powstałymi na gruncie przepisów RODO oraz ograniczają straty związane ze użyciem szkodliwego oprogramowania np. wirusów
lub działaniem hakerów w systemie informatycznym ubezpieczonego. Zakres ochrony obejmuje:

 1. a) treści wiadomości e-mail Ubezpieczonego lub strony internetowej, w tym zmiany wprowadzone przez hakera skutkujące:
 • naruszeniem przez Ubezpieczonego jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym także praw autorskich lub znaków towarowych;
 • jakimkolwiek zniesławiającym oświadczeniem na stronie internetowej lub w e-mailu Ubezpieczonego, dotyczącym klienta lub konkurenta Ubezpieczonego;
 • naruszeniem przez Ubezpieczonego zobowiązania do zachowania poufności lub naruszenia prawa do prywatności lub jakichkolwiek regulacji dotyczących prywatności.
 1. b) nieumyślne przesłanie przez Ubezpieczonego wirusa komukolwiek, z kim Ubezpieczony dokonuje transakcji lub kto korzysta ze strony internetowej w ramach prowadzonej przez siebie działalności;
 2. c) nieuprawnione gromadzenie lub niewłaściwe wykorzystywania przez Ubezpieczonego danych dotyczących klienta lub potencjalnego klienta Ubezpieczonego, które są poufne lub których wykorzystanie podlega ustawowym ograniczeniom, i które Ubezpieczony uzyskał za pośrednictwem Internetu lub strony internetowej oraz zachował w formie elektronicznej.
 3. d) pokrycie kosztów obrony Ubezpieczonego związanych z dochodzeniem regulacyjnym wynikającym z faktycznego lub zarzucanego naruszenia bezpieczeństwa danych. Ubezpieczenie obejmuje także wszelkie ubezpieczalne kary administracyjne nałożone na Ubezpieczonego wskutek takiego dochodzenia regulacyjnego
Dla kogo
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami wykonujący zawód na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Zakres ochrony

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami.

Ubezpieczenie dobrowolne:

 • nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne
 • dodatkowe koszty obrony
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
 • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
 • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
 • utrata dokumentów
 • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym
Limity
 • 25 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
 • do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)
Zalety
 • szybki dostęp do oferty
 • kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym