Program oszczędnościowy z gwarancją kapitału i dodatkowymi opcjami bezpieczeństwa

Nowoczesny program oszczędnościowy z gwarancją kapitału. Rozwiązanie pozwala gromadzić środki przede wszystkim bezpiecznie i stopniowo bez konieczności śledzenia rynków finansowych. Ubezpieczenie oszczędnościowe zawiera w sobie sumę ubezpieczenia na życie (brakkosztów z tytułu ubezpieczenia na życie  jest naszym potencjalnym dodatkowym zyskiem). Produkt chroni nasze zgromadzone pieniądze i mamy gwarancje, że w wielu przypadkach będzie kontynuowane zbieranie kapitału, poprzez przejęcia płatności składki przez ubezpieczyciela (np. poważne zachorowanie, inwalidztwo, niezdolność do pracy), czego nie uzyskamy w innych rozwiązaniach czy inwestycjach dostępnych na rynku (także na rynku nieruchomości).  Szybka wypłata środków w każdej sytuacji, nie trzeba wysprzedawać majątku poniżej ceny rynkowej lub zaciągać kredytu w razie zdarzeń losowych.  Faktem jest, że produkt łączy bezpieczeństwo z bardzo dobrymi zwrotami z lokowania środków oraz od wielu lat firma zarządzająca  uzyskuje bardzo wysokie noty bezpieczeństwa wydawane przez firmy zewnętrzne
oraz posiada potężne kapitały własne.

4 x Gwarancja + dodatkowa korzyść podatkowa
• Gwarantowana Suma Ubezpieczenia  – gwarancja, że świadczenie na dożycie nie będzie niższe niż gwarantowana suma ubezpieczenia (GSU). Do tego mogą być dodane potencjalne premie: roczna i końcowa. Premie roczne raz dodane do umowy są w całości gwarantowane na dożycie. Gwarancje od początku 80 %-90%  rośnie z czasem trwania produktu.
• Gwarantowana kwota wypłacana w przypadku śmierci: gwarantowana suma ubezpieczenia plus premie albo suma ubezpieczenia obliczona na dzień śmierci wyliczona w dniu według zasad , którą stosujemy w momencie rezygnacji z umowy, ewentualnie suma należnych składek opłacanych za cały okres umowy.
Zawsze najwyższa z wartości z korzyścią dla klienta.
• Gwarantowana wartość wykupu: oznacza, że choć produkt zakłada oszczędzanie w całym okresie, na jaki została zawarta umowa, zdarzają się w życiu sytuacje w których nie przewidzimy  i podjęte decyzje mogą ulec zmianie. Na taki scenariusz mamy rozwiązanie – w przypadku rezygnacji gwarantujemy otrzymanie kwoty podanej w polisie. A może ona być większa , gdyż od roku podanego w polisie można  otrzymać udział w premiach rocznych przyznanych do czasu rezygnacji oraz udział w zysku.
• Gwarancja dotrzymywania zobowiązania – renoma firmy, wypłaty z polis po wojnie, gdzie firmy ubezpieczeniowe nie mają takiego obowiązku, trzeba pamiętać, że może wydarzyć się wszystko i tylko firma o odpowiednich standardach, wielkości i kulturze organizacji może wypłacić odpowiednie środki.
• Dodatkowa korzyść – brak podatków od zysków kapitałowych oraz podatku od spadku i darowizn.

Koła ratunkowe
• Zawieszenia opłacania składek: jest to opcja która jest najkorzystniejszą formą i ma najmniejszy
wpływ na wysokość świadczeń zagwarantowanych w polisie niż znacząca redukcja składki.
Ponadto w przypadku kiedy jest odpowiednia wartość rachunku , nie tracimy żadnych
przywilejów , np. przejęć płatności składki i jest to ewenement na rynku w dostępnych rozwiązania
finansowych. Dostępne po 3 latach trwania rozwiązania na okres do 12 miesięcy zgodnie
z zasadami zawartymi w OWU.
• Redukcja sumy ubezpieczenia (obniżenie składki): świadczenie z tytułu śmierci będzie nadal równe
co najmniej sumie wszystkich wpłaconych składek należnych z tytułu umowy- przy czym suma
składek będzie teraz niższa. Zostanie przeliczona od nowa (GSU) , wartość od której są naliczane
premie, biorąc pod uwagę wysokość składki przed i po redukcji. Nowa wysokość premii będzie
odpowiednia do realnie opłacanych składek. Gwarantowana wartość wpłaconych składek zostaje
dalej utrzymana i delikatnie obniżona, ze względu na zmianę strategii i wpływ mniejszego kapitału.
Opcja dostępna po 12 pełnych miesiącach trwania produktu, możliwa co rok.

Oszczędności 2w1 !